หน่วยที่ 1 เรื่อง  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 

- ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

- องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

- ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน

- การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในองค์กร

 ใบงานที่ 1- 4

หน่วยที่ 2 เรื่อง การประมวลผลข้อมูล 

        - การประมวลผลข้อมูลในชีวิตประจำวัน

          - ข้อมูล สารสนเทศและการประมวลผล

          - การจัดเก็บสารสนเทศ

  ใบงานที่ 2.1-2.3

หมายเหตุ  (จัดทำเป็นรูปเล่มพร้อมกับใบงานที่ 1 - 4 , 2.1 - 2.3) กำหนดส่งวันที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น.ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนพัทลุง)

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Tuesday, 8 April 2014, 09:43PM